Tachiwaza   
Munadori menuchi  Ikkyo  o+u
 Nikyo  
 Sankyo  
 Koshinage  
  
Jodantsuki  Yonkyo  
 Koshinage  
 iriminage  
 Shihonage  o+u
 Sotokaitennage  
 Ushirokiriothoshi  
  
Hanmihandachiwaza   
katatedori  Shihonage  o+u
 Uchikaitennage  
 Ikkyo  
  
Ryotedori  Shihonage  o+u
  
Ushirowaza   
Ryotedori  Yonkyo  o+u
 Kokyunage  
 Koshinage  
  
Katatedori kubishime  Sankyo  
 Nikyo  
  
Eridori  Nikyo  
 Sankyo  
 iriminage  
  
Suwariwaza   
Ryokatadori  Sankyo  o+u
 Yonkyo  o+u
  
Katadori menuchi  Iriminage  
 Gotegaeshi  
 Kokyunage  
  
Tevens alle technieken van de voorgaande examens