Tachiwaza   
Yokomenuchi  Nikyo  o+u
 Sankyo  o+u
 Yonkyo  o+u
 Koshinage  
  
Munadori  Ikkyo  o+u
 Shihonage  
 Uchikaiten sankyo  
  
Katadori menuchi  Shihonage  
 Kotegaeshi  
 Iriminage  
 Koshinage  
 Ikkyo  o+u
  
Jodantsuki  Nikyo  o+u
 Sankyo  o+u
  
Maegeri  Iriminage  
  
Ushirowaza   
Eridori  Ikkyo  o+u
  
Ryokatadori  Ikkyo  o+u
 Nikyo  
 Sankyo  
 Iriminage  
 Kotegaeshi  
  
Ryohijidori  Kotegaeshi  
 Iriminage  
  
Katatedori kubishime  Ikkyo  
  
Suwariwaza   
Shomenuchi  Yonkyo  
 Sotokaitennage  
  
Ryokatadori  Ikkyo  o+u
  
Chudantsuki  Kotegaeshi  
  
Jodantsuki  Ikkyo  o+u
  
Tevens alle technieken van de voorgaande examens