Tachiwaza   
Shomenuchi  Yonkyo  o+u
 Gokyo  u
  
Yokomenuchi  Ikkyo  o+u
 Uchikaiten sankyo  
  
Chudantsuki  Sotokaitennage  o+u
 Uchikaiten sankyo  
  
Jodantsuki  Shihonage  o+u
 Kotegaeshi  o+u
  
Katatedori  Uchikaitennage  o+u
 Sankyo  o+u
 Yonkyo  o+u
  
Morotedori  Ikkyo  o+u
 Nikyo  o+u
  
Ryotedori  Iriminage  o+u
 Kotegaeshi  o+u
 Kokyunage  
  
Ushirowaza   
Ryotedori  Ikkyo  o+u
 Hijikimeosae  
 Kotegaeshi  o+u
 Shihonage  o+u
 Iriminage  
  
Suwariwaza   
Shomenuchi  Iriminage  
 Kotegaeshi  o+u
 Sankyo  o+u
  
Katadori  Sankyo  o+u
  
Tevens alle technieken van de voorgaande examens