Tachiwaza   
Shomenuchi  Sankyo  o+u
 Uchikaiten sankyo  o+u
  
Yokomenuchi  Shihonage  o+u
 Iriminage  o+u
 Tenchinage  o
 Kotegaeshi  u
 Udekimenage  o+u
  
Chudantsuki  Udemimenage  o+u
 Hijikimeosae  
  
Jodantsuki  Ikkyo  o+u
  
Ryotedori  Shihonage  o+u
 Tenchinage  o+u
 Udekimenage  o+u
 Ikkyo  o+u
  
Katatedori  Nikyo  o+u
  
Morotedori  Kotegaeshi  o
(Katateryotedori)   
  
Suwariwaza   
Shomenuchi  Nikyo  o
  
Katadori  Nikyo  o+u
  
Ryotedori  kokyuho  

Tevens alle technieken van de voorgaande examens